Woodbeds, brimming

Ester Fleckner

29. NOVEMBER – 24. JANUAR 2020

 

Ester Fleckner ønsker at bryde med den gængse og begrænsede forståelse vi har af køn, krop, identitet og seksualitet – give rum til menneskelig forskellighed. Fleckner beskriver, hvordan det at træde ind i håndværksfagene – et område som måske stadig bliver opfattet som et ”mandefag”, er en måde, rent fysisk, at kræve sin plads. Ved at arbejde med træ, skæreredskaber og store maskiner, sætter hun bogstaveligtalt sit aftryk på disse emner.

Fleckner skaber sit eget sprog, som et forsøg på at skabe et ordforråd som rent faktisk reflekterer mennesker af kød og blod, med tanker og følelser som ikke kan oversættes til simple kategorier. Når vi forsøger at passe mennesker ind i små og forsimplede kategorier ender vi op med at være simple og snævertsynede. Fleckner viser at sprog, og den verden det prøver at begribe, kan se ud på mange forskellige måder. Frem for at råbe sine pointer, skærper Fleckners værker stille, men sikkert, vores hørelse. De er seriøse på en legende måde.

---------------------------------------------------------

"Geometrien måler kroppe, rum og afstande gennem former og formler. Jeg arbejder med geometri i frihåndstegning og træsnit, hvor det upræcise, gentagende og nærværende i snitningen og aftrykkene går i dialog med geometriens stringens. Jeg tænker på billederne som en slags tekst-portrætter. Senge. Eller digte."   
- Ester Fleckner, 2019

 

Woodbeds, brimming

29. NOVEMBER – 24. JANUARY 2020

 

Ester Fleckner wants to break with the common and limited understanding we have of gender, body, identity and sexuality - give room to human dissimilarity. Fleckner describes how stepping into the fields of craftsmanship - an arena that might still be perceived as a male profession, is a way to physically claim her space. Working with wood, cutting tools, and large machines, she literally makes her imprint on these issues.

Fleckner creates her own languages, as an attempt to make up a vocabulary that does actually correspond to people of flesh and blood, with thoughts and feelings that are not translatable to simple categories. When we try to fit people into narrow and simple categories we end up being simple minded and narrow sighted. Fleckner shows that the language, and world that it tries to grasp, can appear in many different ways. Rather than shouting out their points, Fleckners works silently, but surely, sharpens our hearing. They are serious in a playful way.

---------------------------------------------------------

"Geometry measures bodies, spaces and distances through forms and formula. I work with geometry through the approach of hand-drawing and woodcut printing. In this process the imprecise, repetitive and presence of the cutting and prints go into dialogue with the stringency of geometry. I think of the works as text portraits. Beds. Or poems." - Ester Fleckner, 2019

Interview with Ester Fleckner

Article with Ester Fleckner

 

Open
Wednesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 15